GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen bekostiging:
Werken vanuit de behoefte van en met bewoners, samenwerking tussen professionals en actieve bewoners en de noodzakelijke innovatie lopen vaak stukken op de wettelijke schotten en de financiële pijlers die deze stutten, als ook op het gebrek aan procesverantwoordelijkheid. Binnen gemeenten wordt al gezocht naar een meer integrale inzet van eigen geldstromen, zoals populatiebekostiging en een integraal PGB. Ook zijn er de eerste ervaringen met het Right to Challenge, waarbij we merken dat de ambitie om bewoners ook in financiële zin de ruimte en verantwoordelijkheid te geven niet altijd wordt gehonoreerd. Vanuit deze bouwsteen worden kennis en expertise ingezet voor de borging van de coördinatie van de activiteiten in dit werkplan, zoals wijkeconomie, wijk- en buurtbudgetten. Daarmee wordt voor de regio ook materiaal verzameld voor mogelijke regionalisering in het nieuwe zorgstelsel.

Vragen? Neem dan contact op met Anja van der Aa.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

Mei 2022:

Er wordt gewerkt aan een business case voor een buurtwerker/stratenverbinder (voorheen: buurtassistent). In dorpen blijkt een vergelijkebare functionaris, de dorpsondersteuner, te leiden tot een reductie van 9 procent van de zorgkosten en soms wel 30 procent lagere WMO-kosten. Wat deze persoon doet is werken aan zorgzame buurtgemeenschappen waar bewoners zoveel mogelijk elkaar ondersteunen bij allerlei hulpvragen. Pas als de buurtgemeenschap het niet kan oplossen, wordt doorverwezen naar professionals. Succesfactor blijkt de inbedding in de gemeenschap (legitimiteit) en dagelijkse aansturing (garandeert grote betrokkenheid). Opdrachtgever is een bewonersorganisatie. Het werkgeverschap kan op diverse wijzen worden georganiseerd.

Februari 2022:

In het kader van de bouwsteen ‘Bekostiging’ worden drie business cases uitgewerkt. Respectievelijk voor 1) buurtondersteuner/buurtassistent, 2) preventie-budget & 3) wijkportaal. De business cases zijn alle drie in ontwikkeling. De eerste bijeenkomsten met stakeholders hebben plaatsgevonden en, waar relevant, is onderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden elders. Zo is veel opgestoken van onderzoek naar en de opschalingsstrategie van de dorpsondersteuner in Noord-Nederland. Zo heet de buurtondersteuner/buurtassistent in dorpen. Bij het preventie-budget wordt samengewerkt met (studenten) van de Universiteit Utrecht.

In november is door partner Hogeschool Utrecht, namens consortiumpartners, het subsidievoorstel GezondMeNU.nl ingediend voor de subsidiecall Citizen Science. Doel van GezondMeNu.nl (werktitel) is om laagdrempelige en informele leefstijlactiviteiten en -initiatieven met bewoners te gaan waarderen, zodat ze zichtbaar zijn voor bewoners zelf en voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnspartners. We hebben positieve reacties op ons voorstel ontvangen en zijn in spannende afwachting van het oordeel van ZonMw. GROZUtrecht ondersteunt GezondMeNu inhoudelijk, met capaciteit en financieel via aanpalende activiteiten.