GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen bekostiging:
Werken vanuit de behoefte van en met bewoners, samenwerking tussen professionals en actieve bewoners en de noodzakelijke innovatie lopen vaak stukken op de wettelijke schotten en de financiële pijlers die deze stutten, als ook op het gebrek aan procesverantwoordelijkheid. Binnen gemeenten wordt al gezocht naar een meer integrale inzet van eigen geldstromen, zoals populatiebekostiging en een integraal PGB. Ook zijn er de eerste ervaringen met het Right to Challenge, waarbij we merken dat de ambitie om bewoners ook in financiële zin de ruimte en verantwoordelijkheid te geven niet altijd wordt gehonoreerd. Vanuit deze bouwsteen worden kennis en expertise ingezet voor de borging van de coördinatie van de activiteiten in dit werkplan, zoals wijkeconomie, wijk- en buurtbudgetten. Daarmee wordt voor de regio ook materiaal verzameld voor mogelijke regionalisering in het nieuwe zorgstelsel.

Vragen? Neem dan contact op met Anja van der Aa.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

December 2022:

Eén van de resultaten van de bouwsteen Bekostiging is het voorstel om te experimenteren met een community facilitator in de wijk via een pilot.

Aanleiding
De meeste wijknetwerken of – samenwerkingsverbanden bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk. Er is vaak nog geen sterke focus op de behoeften of participatie van bewoners of een sterke relatie met kennisinstellingen. De wijk of buurt kan echter ook een dynamische, laagdrempelige plek zijn waar iedereen zich welkom en uitgenodigd voelt om kennis op te doen, te ontwikkelen en te delen Met als doel: samen de buurt duurzamer, gezonder en inclusiever maken.

Een community facilitator bundelt initiatieven en projecten in de wijk en maakt ze zichtbaar voor bewoners, partners en buurten. De belangrijke instrumenten van een community facilitator zijn een buurtcampus, een kennismarkt, een learning community en een wijkportaal waar diverse platforms worden verbonden. Zo ontstaat er niet alleen een rijke leeromgeving in de wijk, maar ook een voedingsbodem voor dynamische kennisuitwisseling en innoveren met de buurt, met behulp van digitale middelen.

De community facilitator is het communicatieknooppunt in de wijk voor bewoners, de gemeente Utrecht, wijkpartners mét (regionale) kennispartners, zoals Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en Universiteit Utrecht. De community facilitator werkt in en voor de wijk.

Doel
Doel van de pilot is zicht krijgen op de werkbare elementen en competenties van een community facilitator in de wijk. Hieronder staan de eerste contouren, op basis van losse praktijkervaringen. Een community facilitator zorgt voor meer samenhang en continuïteit.

Opdracht
Het coördineren en het (mee)organiseren van digitale informatie- en kennislijnen tussen bewoners, initiatieven, wijk- én nadrukkelijk kennispartners zodat een learning community ontstaat. Hij/zij heeft daarbij oog voor de participatie van kwetsbare bewoners.

Meerwaarde
Digitale wijksamenwerking staat in veel wijken nog maar in de kinderschoenen. Met de komst van wijkportalen is er meer ondersteuning nodig voor wijkbrede communicatie, het benutten van beschikbare kennis en voor het bekend maken of doorontwikkelen van digitale toepassingen, inclusief een learning wijkcommunity.  Dit alles in goede afstemming met fysieke mogelijkheden voor wijkcommunicatie: wijkmagazine, buurtontmoetingsplekken, een digitaal bewonersplatform, flyers en folders en de beschikbare digitale mogelijkheden van wijkpartners.

Taken & verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de community facilitator zijn onder andere:

  • Organiseren van brainstorms en actiegerichte buurtonderzoeken; door teams bestaande uit studenten, professionals en bewoners
  • (mee)organiseren van jaarlijkse kennismarkt met Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en Universiteit Utrecht en opzetten van learning community
  • betrokken bij  communicatie- en digitale wijkprojecten, aansluitend bij agenda van Health Hub Utrecht
  • (mee)organiseren van buurtbijeenkomsten met gemeente en bewoners(organisaties) over voor buurtbewoners urgente thema’s
  • content ophalen/aanleveren (naar aanleiding van bovenstaande bijeenkomsten) voor digitaal bewonersplatform, wijkportaal, wijkmagazine en andere communicatie-uitingen in de wijk.

Mei 2022:

Er wordt gewerkt aan een business case voor een buurtwerker/stratenverbinder (voorheen: buurtassistent). In dorpen blijkt een vergelijkebare functionaris, de dorpsondersteuner, te leiden tot een reductie van 9 procent van de zorgkosten en soms wel 30 procent lagere WMO-kosten. Wat deze persoon doet is werken aan zorgzame buurtgemeenschappen waar bewoners zoveel mogelijk elkaar ondersteunen bij allerlei hulpvragen. Pas als de buurtgemeenschap het niet kan oplossen, wordt doorverwezen naar professionals. Succesfactor blijkt de inbedding in de gemeenschap (legitimiteit) en dagelijkse aansturing (garandeert grote betrokkenheid). Opdrachtgever is een bewonersorganisatie. Het werkgeverschap kan op diverse wijzen worden georganiseerd.

Februari 2022:

In het kader van de bouwsteen ‘Bekostiging’ worden drie business cases uitgewerkt. Respectievelijk voor 1) buurtondersteuner/buurtassistent, 2) preventie-budget & 3) wijkportaal. De business cases zijn alle drie in ontwikkeling. De eerste bijeenkomsten met stakeholders hebben plaatsgevonden en, waar relevant, is onderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden elders. Zo is veel opgestoken van onderzoek naar en de opschalingsstrategie van de dorpsondersteuner in Noord-Nederland. Zo heet de buurtondersteuner/buurtassistent in dorpen. Bij het preventie-budget wordt samengewerkt met (studenten) van de Universiteit Utrecht.

In november is door partner Hogeschool Utrecht, namens consortiumpartners, het subsidievoorstel GezondMeNU.nl ingediend voor de subsidiecall Citizen Science. Doel van GezondMeNu.nl (werktitel) is om laagdrempelige en informele leefstijlactiviteiten en -initiatieven met bewoners te gaan waarderen, zodat ze zichtbaar zijn voor bewoners zelf en voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnspartners. We hebben positieve reacties op ons voorstel ontvangen en zijn in spannende afwachting van het oordeel van ZonMw. GROZUtrecht ondersteunt GezondMeNu inhoudelijk, met capaciteit en financieel via aanpalende activiteiten.