GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen data/ICT:
Technologische ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden. Digitale innovaties zijn echter nooit neutraal en ook nooit af omdat ze ontworpen en gebruikt worden door mensen en organisaties in dynamische contexten. Het is daarom van groot belang dat digitale innovaties op transparante en verantwoorde wijze worden geïntroduceerd, beheerd en ingebed in een lokale of regionale setting. Het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van Hogeschool Utrecht onderzoekt met onderzoekers en 3e en 4e-jaarsstudenten hoe de keuze voor bepaalde digitale innovaties tot stand komt, hoe omgegaan wordt met persoonlijke en gemeenschappelijke waarden van direct en indirect betrokkenen, welke afspraken zijn gemaakt over het eigenaarschap van ICT-oplossingen en data en hoe data veilig worden geleverd, gedeeld en opgeslagen. Dat geldt zowel voor de data op basis waarvan gemonitord wordt als data rond een digitale informatie- en zelfmanagementtool. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is het regionale ankerpunt voor kennisuitwisseling rond ‘data’. Onder andere het RIVM, Universiteit Utrecht, provincie Utrecht, en Hogeschool Utrecht werken in dit verband samen met Economic Board Utrecht (EBU). PAZIO is hier als partner nauw bij betrokken, evenals de overige partners in de coalitie Digitaal Innoveren van Health Hub Utrecht.

Vragen? Neem dan contact op met Amy van Kooten.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

December 2022:

Sinds kort heeft Utrecht Oost, vanuit de bouwsteen Data/ICT, een eigen Wijkportaal (ontwikkelt door PAZIO, onderdeel van het UMC Utrecht). Het gaat hierbij om een eerste versie die ontstaan n.a.v. de behoefteonderzoek en feedback van de bewoners. 

Doel van het Wijkportaal is om op simpele wijze bewoners een overzicht te geven van wat er in de wijk en regio beschikbaar is om overzicht te bieden in het ‘digitale doolhof’. Uiteindelijk zal het ook een beveiligde toegang bieden naar digitale gezondheidsoplossingen. Zo kunnen bewoners o.a. via het Wijkportaal, in een latere fase, terecht bij hun eigen Persoonlijke Gezondheid Omgeving (waar alle persoonlijke medische gegevens staan). Idee is dat wijkpartners in de toekomst een button op hun website plaatsen naar het Wijkportaal. Daarvoor moet het Wijkportaal een gedragen toepassing zijn en de doorontwikkeling gezamenlijk gebeuren.

Daarom is op 24 november de eerste oplevering van het portaal geëvalueerd met verschillende bewoners en partners uit de wijk. De eerste indrukken waren positief en enthousiast maar er waren ook kritische punten en adviezen waar we weer mee aan de slag kunnen tijdens de volgende GROZUtrecht fase.

Na de evaluatie is er een verslag uitgewerkt en gedeeld met de verschillende partijen. Het verslag dat via onderstaande button wordt gedeeld is iets aangepast; i.v.m. privacy zijn de namen van de aanwezigen eruit gehaald en worden alleen de organisaties benoemd.

Mei 2022:

De eerste versie van het wijkportaal voor Utrecht Oost is opgeleverd en klaar voor een eerste evaluatie! In overleg met Anja van der AA (oprichter Wijk coöperatie Oost voor Elkaar ) wordt het portaal gedeeld met verschillende bewoners en professionals uit de wijken. N.a.v. deze evaluatie zal gekeken worden welke aanpassingen er moeten worden doorgevoerd om nog meer aan de eisen en wensen van de wijk te voldoen. Benieuwd naar het huidige resultaat? Klik dan hier!

April 2022:

Op 24 februari 2022 was er een bijeenkomst in Utrecht Oost waarbij verschillende bewoners en professional uit de wijk bij aanwezig waren. Hierbij stond o.a. het thema ‘wijkportaal’ centraal. Tijdens deze bijeenkomst was er de mooie kans om in gesprek te gaan met de bewoners en professionals over het wijkportaal. Hierdoor kon verschillende en waardevolle feedback worden verzameld. Met deze feedback was de onderzoeksfase compleet en kon er met de resultaten aan de slag worden gegaan! De bouw voor het wijkportaal van Utrecht Oost is dan ook van start gegaan. 

Onderstaand de belangrijkste highlights vanuit de verschillende onderzoeken:

1. Eenvoud: start klein en simpel, eenvoud is belangrijk. Start het wijkportaal op als één centrale startpagina met een verzameling van herkenbare maar belangrijke informatiepunten.
2. Invulling ‘portaal tegels’: meer richten op thema’s i.p.v. op organisaties (is niet herkenbaar voor de bewoners).
3. Overzicht portalen (bewoner kiest vervolgens portaal dat bij hem/haar past): dit heeft niet de voorkeur, kan als een onnodige extra stap worden ervaren.
4. Gebruik van DigiD: er is aangegeven dat dit een drempel kan creëren voor bewoners, maak in eerste instantie gebruik van een open en toegankelijk portaal. Het portaal kan later steeds meer uitgebreid worden met eHealth diensten waarbij een (DigiD)inlog nodig is.
5. Communicatiestrategie: dit is belangrijk om bewoners te laten weten dat het wijkportaal er is en wat ze ermee kunnen.
6. Wijkportaal is niet voor iedereen: niet iedereen is digitaal vaardig of heet toegang tot de nodige digitale middelen, maar je kunt niet iedereen in alle behoeftes voorzien.
7. Updaten wijkportaal: het wijkportaal moet wel up to date blijven en dus worden bijgehouden.
8. Gebruik van portaal: senioren hebben aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar laptop/pc maar dat ze vaak hun mobiel gebruiken en hier goed mee om kunnen gaan. Andere gaven aan dat ze meer hun mobiel dan laptop/pc gebruiken.

Bijenkomst Utrecht Oost

Februari 2022:

Voor de bouwsteen Data/ICT is de afgelopen weken gekeken naar de mogelijkheid rondom het starten van een onderzoek in de verschillende wijken maar zijn we ook opzoek gegaan naar onderzoeken die al eerder hebben plaatsgevonden, nog lopen of binnenkort gaan plaatsvinden die betrekking hebben op wijkportalen en het gebruik & behoefte daarvan.

Zo is er in Kanaleneiland eerder een wijkportaal opgezet (die meer gericht was op de mantelzorg) en is hier pilot voor geweest. Na de pilot is er een evaluatie geweest en zijn de deelnemers ook geïnterviewd. En binnenkort zal er in Utrecht Oost, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een uitgebreid onderzoek plaatsvinden waarbij ‘digitalisering’ centraal zal staan. Verschillende vragen die betrekking hebben op het wijkportaal zullen hierin ook worden meegenomen.

Met o.a. bovenstaande onderzoeken kunnen de eerder geïnventariseerde behoeftes en wensen voor het wijkportaal vanuit de bewoners worden gekaderd.

December 2021: De eerste stappen zijn uitgevoerd! Er is een inventarisatie gemaakt en gecategoriseerd om te achterhalen wat er beschikbaar is aan o.a. platformen, diensten en nodige websites wat meegenomen kan worden in een volgend onderzoek. En vervolgens is het idee meer visueel gemaakt via een praatplaat. Om deze stappen uit te kunnen voeren zijn er ook brainstormsessies geweest met het UMC Utrecht en Anja van der AA (van Oost voor Elkaar), en zo is er bijv. ook tijdens een bijeenkomst in het Krachtstation in Kanaleneiland een sessie geweest met een aantal ICT-partners van GezondHelmond.De volgende stap is een bewoners en behoefte onderzoek. Eindconclusie n.a.v. de eerste stappen is dat er heel veel beschikbaar is en dat er ook vele offline belangrijke punten zijn die moeten worden meegenomen in het wijkportaal. Om erachter te komen wat de behoeftes zijn van de bewoners betreft gebruikersgemak en aangeboden informatie/diensten, is verder onderzoek nodig. Momenteel zijn we hiervoor in gesprek met onderzoeksbureau Labyrint en kijken we naar de onderzoeksmogelijkheden met de Hogeschool Utrecht. Ook zal er gebruikt worden gemaakt van verschillende onderzoeken die al lopen of eerder zijn uitgevoerd in de wijken.


In de eerste fase van GROZUtrecht (juni 2021 – juni 2022) zal de focus liggen op het ontwikkelen voor een wijkportaal voor Utrecht Oost.

Praatplaat + toelichting