GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen data/ICT:
Technologische ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden. Digitale innovaties zijn echter nooit neutraal en ook nooit af omdat ze ontworpen en gebruikt worden door mensen en organisaties in dynamische contexten. Het is daarom van groot belang dat digitale innovaties op transparante en verantwoorde wijze worden geïntroduceerd, beheerd en ingebed in een lokale of regionale setting. Het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van Hogeschool Utrecht onderzoekt met onderzoekers en 3e en 4e-jaarsstudenten hoe de keuze voor bepaalde digitale innovaties tot stand komt, hoe omgegaan wordt met persoonlijke en gemeenschappelijke waarden van direct en indirect betrokkenen, welke afspraken zijn gemaakt over het eigenaarschap van ICT-oplossingen en data en hoe data veilig worden geleverd, gedeeld en opgeslagen. Dat geldt zowel voor de data op basis waarvan gemonitord wordt als data rond een digitale informatie- en zelfmanagementtool. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is het regionale ankerpunt voor kennisuitwisseling rond ‘data’. Onder andere het RIVM, Universiteit Utrecht, provincie Utrecht, en Hogeschool Utrecht werken in dit verband samen met Economic Board Utrecht (EBU). PAZIO is hier als partner nauw bij betrokken, evenals de overige partners in de coalitie Digitaal Innoveren van Health Hub Utrecht.

Vragen? Neem dan contact op met Amy van Kooten.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

Mei 2022:

Het wijkportaal voor Utrecht Oost is gebouwd en klaar voor een eerste evaluatie! In overleg met Anja van der AA (oprichter Wijk coöperatie Oost voor Elkaar ) wordt het portaal gedeeld met verschillende bewoners en professionals uit de wijken. N.a.v. deze evaluatie zal gekeken worden welke aanpassingen er moeten worden doorgevoerd om nog meer aan de eisen en wensen van de wijk te voldoen. Benieuwd naar het huidige resultaat? Klik dan hier!

April 2022:

Op 24 februari 2022 was er een bijeenkomst in Utrecht Oost waarbij verschillende bewoners en professional uit de wijk bij aanwezig waren. Hierbij stond o.a. het thema ‘wijkportaal’ centraal. Tijdens deze bijeenkomst was er de mooie kans om in gesprek te gaan met de bewoners en professionals over het wijkportaal. Hierdoor kon verschillende en waardevolle feedback worden verzameld. Onderstaand de belangrijkste highlights:

1. Eenvoud: start klein en simpel, eenvoud is belangrijk.
2. Invulling tegels: meer richten op thema’s i.p.v. op organisaties (is niet herkenbaar voor de bewoners).
3. Overzicht portalen (bewoner kiest vervolgens portaal dat bij hem/haar past): dit heeft niet de voorkeur, kan als een onnodige extra stap worden ervaren.
4. Gebruik van DigiD: er is aangegeven dat dit een drempel kan creëren voor bewoners.
5. Communicatiestrategie: dit is belangrijk om bewoners te laten weten dat het wijkportaal er is en wat ze ermee kunnen.
6. Wijkportaal is niet voor iedereen: niet iedereen is digitaal vaardig of heet toegang tot de nodige digitale middelen, maar je kunt niet iedereen in alle behoeftes voorzien.
7. Updaten wijkportaal: het wijkportaal moet wel up to date blijven en dus worden bijgehouden.
8. Gebruik van portaal: senioren hebben aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar laptop/pc maar dat ze vaak hun mobiel gebruiken en hier goed mee om kunnen gaan. Andere gaven aan dat ze meer hun mobiel dan laptop/pc gebruiken.

Met bovenstaande feedback was de onderzoeksfase compleet en kon er met de resultaten aan de slag worden gegaan! De bouw voor het wijkportaal van Utrecht Oost is dan ook van start gegaan. 

Bijenkomst Utrecht Oost

Februari 2022:

Voor de bouwsteen Data/ICT is de afgelopen weken gekeken naar de mogelijkheid rondom het starten van een onderzoek in de verschillende wijken maar zijn we ook opzoek gegaan naar onderzoeken die al eerder hebben plaatsgevonden, nog lopen of binnenkort gaan plaatsvinden die betrekking hebben op wijkportalen en het gebruik & behoefte daarvan.

Zo is er in Kanaleneiland eerder een wijkportaal opgezet (die meer gericht was op de mantelzorg) en is hier pilot voor geweest. Na de pilot is er een evaluatie geweest en zijn de deelnemers ook geïnterviewd. En binnenkort zal er in Utrecht Oost, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een uitgebreid onderzoek plaatsvinden waarbij ‘digitalisering’ centraal zal staan. Verschillende vragen die betrekking hebben op het wijkportaal zullen hierin ook worden meegenomen.

Met o.a. bovenstaande onderzoeken kunnen de eerder geïnventariseerde behoeftes en wensen voor het wijkportaal vanuit de bewoners worden gekaderd.

December 2021: De eerste stappen zijn uitgevoerd! Er is een inventarisatie gemaakt en gecategoriseerd om te achterhalen wat er beschikbaar is aan o.a. platformen, diensten en nodige websites wat meegenomen kan worden in een volgend onderzoek. En vervolgens is het idee meer visueel gemaakt via een praatplaat. Om deze stappen uit te kunnen voeren zijn er ook brainstormsessies geweest met het UMC Utrecht en Anja van der AA (van Oost voor Elkaar), en zo is er bijv. ook tijdens een bijeenkomst in het Krachtstation in Kanaleneiland een sessie geweest met een aantal ICT-partners van GezondHelmond.De volgende stap is een bewoners en behoefte onderzoek. Eindconclusie n.a.v. de eerste stappen is dat er heel veel beschikbaar is en dat er ook vele offline belangrijke punten zijn die moeten worden meegenomen in het wijkportaal. Om erachter te komen wat de behoeftes zijn van de bewoners betreft gebruikersgemak en aangeboden informatie/diensten, is verder onderzoek nodig. Momenteel zijn we hiervoor in gesprek met onderzoeksbureau Labyrint en kijken we naar de onderzoeksmogelijkheden met de Hogeschool Utrecht. Ook zal er gebruikt worden gemaakt van verschillende onderzoeken die al lopen of eerder zijn uitgevoerd in de wijken.


Praatplaat + toelichting