Activiteiten in de wijken

Onderstaand de verschillende activiteiten die momenteel in de wijken plaatsvinden of worden opgezet.

Utrecht Oost

Nieuwegein

Kanaleneiland

Hieronder staan deelprojecten waarvan Basia Verwey projectleider is.

1. Project Gezond Sterrenwijk
Er heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden door bij 30 bewoners in het buurtje Sterrenzicht aan te bellen. Daarna heeft een buurtmeeting plaatsgevonden. Contact maken met buurtbewoners blijkt lastig, door corona en verloop van sociaal makelaars in de buurt. Er wordt toegewerkt naar: 1) zeer simpele menukaart met bestaand aanbod, 2) activiteit voor kinderen in de speeltuin, 3) thematische lezingen tijdens geplande eetbijeenkomsten. Gezelligheid, aansluiten bij wat er is en continuïteit blijken de belangrijkste aandachtspunten voor vervolg. Contactpersoon: Michiel van Lierop.

2. Gezonde voeding studenten
Onder studenten van de IBB-flat heeft een digitale enquête plaatsgevonden over waar zij aan denken bij gezonde voeding en wat zij nodig hebben om hier meer mee te doen. 100 studenten hebben de enquête ingevuld. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat zij gezonde voeding belangrijk vinden en graag informatie via een app willen ontvangen; het liefst gerelateerd aan aanbiedingen van de lokale supermarkt. Er worden twee eetgroepen van studenten gezocht om gezonde recepten en boodschap te toetsen. Dit met oog op ontwikkelen van wijkbreed communicatie-instrument. Contactpersoon: Donna van der Sangen.

3. Project ‘Bedrijven/ondernemers’
Contactpersonen met lokale bedrijven/ondernemers zijn benaderd om hun behoeften op te halen. Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle activiteiten op het gebied van leefstijl en gezondheid op het digitaal platform OostvoorElkaar.nl. Hier kan en gaat speciale ruimte gemaakt worden voor een visueel overzicht. Voordat dit gebeurt, zal eerst bij/met twee bedrijven een inspiratiesessie plaatsvinden om vraag een wijkaanbod te matchen. Contactpersoon: Michiel van Lierop.

Hieronder staan projecten waar de wijkcoördinator Anja van der Aa verantwoordelijk is:

4. Informele projecten vanuit bewoners
Bewoners hebben de volgende informele projecten uitgevoerd of starten binnenkort hiermee:

 • Lachworkshop op 5 januari: 16 deelnemers
 • Tai Chi met Olga; start op 20 januari 2022 en is doorlopend: 12 deelnemers
 • Buurtclub Leefstijl: start op 14 maart 2022

Daarnaast gaat er samengewerkt worden met een van twee wandelgroepen in Oost.

5. Inzet van studenten
De inzet van studenten wordt op verschillende wijzen gestimuleerd, georganiseerd of gewaardeerd:

 • project Overtollige medicijnen inleveren: 3 farmakunde studenten
 • concert Rubenshof: 16 conservatorium studenten HKU
 • meegedacht met Voedselapotheek Amersfoort: 2 studentonderzoekers via HU
 • wijkpeiling Utrecht Oost: 1 studente ‘Management van de zorg’
 • 5 opdrachtformuleringen in het kader van Gezond & Wel: aantal studenten (15?) is nog niet bekend

Een van de opdrachten voor studenten is het mede-organiseren van bijeenkomsten over gezondheidsthema’s, in samenwerking met wijkpartners.

6. Ontbijtevent op 21 mei 2022
De voorbereidingen hiervoor starten binnenkort. Wel is een krant in wording om het event breed in de wijk bekend te maken.

7. Business case ‘Buurtondersteuner/buurtassistent’
Met wijkpartners hebben twee online brainstorms plaatsgevonden, dit ter voorbereiding op een business case ‘Buurtondersteuner/buurtassistent’ en een subsidieaanvraag voor een JZOJP-uitvoeringsimpuls. Een goede afbakening van deze laagdrempelige en informele ondersteuner blijkt cruciaal. In de bijlage staat de uitkomst van de brainstorm.

Van onderstaande projecten is Stephanie Bol de projectleider.

1. Op je gezondheid!
De sportfacilitator SportID biedt binnen het preventiebudget wekelijkse sport- en beweegactiviteiten aan, aan inwoners met een VGZ minimapolis. Met een uitgebreiden intake vooraf en onder begeleiding wordt er wekelijks gesport op de beweegpleinen als op de buurtpleinen in Nieuwegein. Januari 2021 is Nieuwegein gestart en 50 mensen hebben dat jaar gebruik gemaakt van het preventiebudget.
Startdatum: 1 januari 2021

2. De Vrouwenclub
Actieve inwoner start inwonersinitiatief voor 11 vrouwen van Somalische komaf. Wekelijks komen de vrouwen bij elkaar op het buurtplein Batau en worden er aan de hand van themabijeenkomsten diverse gezondheidsonderwerpen besproken. Wensen en behoeften worden opgehaald en geprobeerd om te zetten in concreet aanbod.
Startdatum: 1 oktober 2021

3. Traing ‘Jouw Positieve Gezondheid’
Vanuit de behoefte van de vrouwenclub is naar voren gekomen dat zij een training Positieve gezondheid willen. Op 14 januari is het voorstel ingediend bij VGZ om een training onder te brengen bij het Preventiebudget. Nieuwegein wacht op akkoord van VGZ.
Startdatum: verwacht wordt vanaf april te starten

4. Menukaart VGZ
Binnen Nieuwegein maken er ruim 1700 inwoners gebruik van de minimapolis VGZ, waarbij zij gebruik kunnen maken van het preventiebudget. Op de website staat vermeld welk aanbod onder het preventiebudget valt. ROC Amersfoort Media, ICT & Design gaan een maand aan de slag met het ontwikkelen van een overzichtelijke flyer waarop het aanbod op laagdrempelige wijze duidelijk visueel wordt neergezet. Deze flyer wordt in april als bijlage van een brief vanuit de gemeente verzonden naar de inwoners met een minimapolis om hen attent te maken op het aanbod ter bevordering van hun gezondheid.
Startdatum: 7 maart 2022
Einddatum: 7 april 2022

5. Galecop Geweldig (met studenten)
De zorg en buurtplein Galecopperboog heeft het project Galecop Geweldig. Het doel van dit project is samen met de inwoners van Galecop een gezondheidsagenda op te stellen. De betrokken partijen zijn het inwonersnetwerk, gezondheidscentrum, MOvactor, SportID, De tweede verdieping, gemeente en de Hogeschool Utrecht. Er zijn 10 januari 15 studenten vanuit diverse opleidingen gestart met een onderzoeksopdracht binnen Galecop Geweldig.
Startdatum: 10 januari 2022
Einddatum: juni 2022

6. Gezondheidsmarkt
Het organiseren van een gezondheidsmarkt op het Muntplein in de wijk Batau. Het doel is een (inter)actieve markt vanuit de 6 domeinen van positieve gezondheid, in samenwerking met de HU en het ROC Horeca en Toerisme. Wordt nog verder concreet uitgewerkt.
Startdatum: mei 2022 (duurt 1 dag)

7. Buurtplan Gezondheid met de wijk
De markt is ook het startpunt van een buurtplan. Daarvoor gaan studenten tijdens de markt maar ook daarna kwalitatieve data ophalen door middel van interviews houden vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid en ook gericht op kansen in de buurt. Gecombineerd met de reeds aanwezige kwantitatieve data maken ze een buurtbeeld. Tijdens een buurtbijeenkomst gaan we aan de hand van het buurbeeld samen met de inwoners en buurtprofessionals een buurtplan maken. Betreft de Muntenbuurt waar ook de Regiodeal aanwezig is en waar we al bezig zijn om samen met de buurt de fysieke ruimte op te knappen. Het buurtplan zal zich ook meer richten op de sociale kant (gezondheid, participatie, armoede en veiligheid). Samenwerking met de UU, HU en ROC.
Startdatum: mei 2022
Einddatum: juli 2022

8. Burgerschapsonderwijs Positieve Gezondheid
Project positieve gezondheid in het onderwijs. Ik zie 2 kansen voor studenten.

 1. Het samen met de partners ontwikkelen van de lessen/workshops op de 6 domeinen van positieve gezondheid
 2. 1 student die het hele traject meeloopt en een interventiebeschrijving maakt wat toe te passen is in het basisonderwijs.

Vraag is uitgezet bij HU, opdracht wordt momenteel beschreven om uitgezet te worden.
Startdatum: september 2022
Einddatum: december 2022 (of juli 2023)

9. De Challenge domein Gezondheid
In Nieuwegein willen we bewegen zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken door onder andere het realiseren van een beweeglint door de stad. Inwoners kunnen op veel plekken in Nieuwegein al bewegen in de openbare ruimte. Er zijn bijvoorbeeld fitnessstraatjes, beweegpleinen en natuurlijke bootcamplekken. Deze plekken willen we met elkaar verbinden middels een beweeglint. Inwoners kunnen van plek naar plek gaan of tijdens een wandeling een plek bezoeken. Opdracht voor de studenten in de week van de Challenge: Hoe maken we het beweeglint voor de inwoner van Nieuwegein zo aantrekkelijk dat er gebruik van gemaakt wordt?
Op maandag wordt de opdracht uitgezet. Een week lang gaan studenten van verschillende opleidingen en opleidingniveau’s aan de slag met ideeen. Op vrijdag geen de studenten een pitch voor de opdrachtgevers. HU is karttrekker van het project. Nieuwegein is opdrachtgever (SportID, fysiotherapie, huisartsen en Movactor zijn betrokken partners).
Startdatum: maart 2022 (duurt 1 week)

10. 2 stagiaires
Vanaf 14 februari gaan twee stagiaires stage lopen vanuit de Universiteit Utrecht met het vervullen van twee opdrachten: een theoretische opdracht: opzetten van businesscase preventiebudget en een praktijkopdracht: meelopen met inwonersinitiatieven op de behoefte en wensen op te halen van de inwoner en het beschrijven van het proces rondom het preventiebudget – wensen en behoeften omzetten in concreet lokaal preventief aanbod (domein zorg en welzijn in contact).
Startdatum: 14 februari 2022
Einddatum: 14 juli 2022

11. Onderzoeksopdracht UU
6 scriptiestudenten, opleiding interdisciplinaire wetenschappen. In februari vindt de eerste bijeenkomst plaats en worden de onderzoeksopdrachten met de studenten besproken. Vanuit Nieuwegein worden diverse onderzoeksodprachten geformuleerd (burgerschap basisschoolonderwijs, positieve gezondheid, SDG’s, alcohol – en drugspreventie jeugd).
Startdatum: 17 februari 2022
Einddatum: juli 2022

12. Werkbare elementen binnen preventiebudget
Vanuit de UU wordt onderzoek gedaan naar de werkbare elementen binnen het preventiebudget kwalitatief onderzoek.
Startdatum: 1 januari 2021
Einddatum: juli 2022

Projectleider in Kanaleneiland is Nathan Rozema.

Kijk voor het laatste nieuws over activiteiten in Kanaleneiland op onze  facebookpagina.

1. Werk je Fit
De Werk je Fit-week, vitaal op je werk, is gepland voor 16 tot en met 20 mei. Het is een programma van workshops en trainingen, gegeven door de sportaanbieders van FDC uit de wijk. De workshops en trainingen vinden onder lunchtijd of aan het einde van de dag plaats, waardoor ze gecombineerd kunnen worden met een werkdag. De week inspireert de deelnemers om meer te doen voor hun gezondheid; bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een trainingsprogramma bij één van de sportscholen.

In aanloop naar de Werk je Fit-week organiseren we een aantal keer een ‘Warming Up’; tijdens een lunchpauze verrassen we een bedrijf of organisatie uit de wijk en dagen hen uit voor een gezonde challenge!

2. Digitale vaardigheden voor vrouwen die sporten
Afgelopen november en december hebben onze digi-wijkcoaches circa 25 vrouwen geleerd hoe ze de nieuwe app van Klarita Fit kunnen gebruiken. Soms is het niet hebben van digitale vaardigheden een struikelblok om mee te doen in de maatschappij, ook om te kunnen sporten. Op deze manier werken we aan het wegnemen van deze barrières.

3. Fietsproject
De eerste paar maanden hebben wij besteed aan het inventariseren van het aanbod in de wijk. Wie geeft de fietslessen? Welke organisaties houden zich hiermee bezig? Waar vindt het plaats?

Tijdens deze periode was de begeleidster druk bezig met lijntjes leggen in de wijk. Intussen hebben wij het aanbod scherp. Wij hebben contact met fietsenmakers, Utrecht Fietst en Sport Utrecht. Daarnaast werken wij samen met stichting Alamal, DOCK en andere partners om zo veel mogelijk vrouwen te helpen met fietsen.

Resultaat: Afgelopen dinsdag 1 februari hebben acht fietscoaches les gehad zodat zij dinsdag 8 februari starten met de eerste groep vrouwen die wekelijks les zal krijgen.

4. Wandelen en kwebbelen
Wij zijn gestart in drie groepen

 • Een groep vanuit het BuurtThuis Kanaleneiland Zuid, dat met mooi weer zeker groeien zal.
 • Een groep verzamelt zich bij de brug in de avonduren, deze is niet gestructureerd. Ze wandelen wanneer ze kunnen.
 • De stagiaires van Wijksupport, zij wandelen met een aantal cliënten vanuit huis.

Wij zijn in gesprek met Axion Continu om samen te wandelen met hun cliënten. Wij zitten in de verkenningsfase om wandel en kwebbel te implementeren, de werving voor ouderen met Kwebbel start medio februari.

5. Vrijwilligerswerk als middel tegen psychische klachten
Op dit moment experimenteren wij met het koppelen van een depressief vrouw rondom de 50 aan een oudere vrouw die alleen thuis woont. De ontmoeting heeft al plaatsgevonden, over een twee maanden evalueren wij het. Tot de zomervakantie willen wij vijf vrouwen koppelen aan ouderen thuis.

6. Maandelijks een workshop over een actieve thema binnen gezondheid
Donderdag 17 februari is het thema depressie. Bewustwording, verschillen uitleggen, wanneer is somberheid een depressie? Wat zegt de Islam over depressie? Wat kun je er aan doen?

8. Wekelijkse ademworkshop, werken met adem en je hart en met kou
Iedere woensdagmiddag van 17:30 tot 18:00 is er een workshop ademhaling. Adem is de sleutel tot gezondheid en een goede balans. Het is de sleutel tot ontspanning en een vitaal gelukkig leven. Nathan Rozema is sinds 2015 ingewijd in Koude en Ademtraining wat hij leerde van zijn broer Chris Rozema een gespecialiseerd long fysiotherapeut en leerde van de Wim Hof training in Zweden in 2016.

9. Leefstijl zorgmarkt
In juni organiseren wij een leefstijlmarkt. Vanuit GROZ willen wij de wijkbewoners kennis laten maken met vitaliteit en een gezonde leefstijl. De eerste gesprekken met paar partners in de wijk hebben plaatsgevonden.

Wij willen alle professionals die werken aan gezondheid een plek geven in de markt. Wij zullen meten en wegen en op deze manier mensen bewust maken van hun gezondheid en wat nodig is.

10. De jeugd heeft de toekomst

 • Vanuit de Wijkcoöperatie en haar partners worden speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd binnen het kader van GROZ:
 • Kidsmarathon Kanaleneiland zal periodiek plaatsvinden
 • Mei, juli en september
 • Schaken en vechtsport vanuit de Schaakschool Kanaleneiland – workshop voor kinderen. Kinderen leren dat als je sterk in je schoenen wilt staan, je daarbij je lijf en hersenen allebei goed kunt gebruiken!
 • Minibibliotheek op het Krachtstation. Omdat de toekomst voor de jeugd alles te maken heeft met taal en rekenvaardigheid is het project ‘Kanaleneiland Leest’ gestart met een officiële opening van de mini-bieb op het Krachtstation, in samenwerking met Stichting lezen en Schrijven, Krachtstation, Wijksupport, Wijkcoöperatie, Stichting Asha, Bibliotheek Utrecht en maatschappelijke partners zoals het Buurtteam, Dock en anderen.