GROZUtrecht

GROZUtrecht is de start van een unieke regionale samenwerking waarbij zorginnovaties en lokale gemeenschapskracht worden gebundeld. Met actieve bewoners, ondernemers en professionals werken we aan gezondheid – altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. Partners ondersteunen nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijken.

Klik hier voor het persbericht.

Hét doel van GROZUtrecht is het op zichtbare, resultaatgerichte en duurzame wijze in gang zetten van deze kanteling van zorg naar gezondheid op basis van inclusiviteit door:

Het laagdrempelig en dus dichtbij organiseren van een integraal en passend leefstijlarrangement voor bewoners en ondernemers met een actieve betrokkenheid en bijdrage vanuit de gemeenschap (bewoners én ondernemers) in alle buurten van de betrokken wijken.

Structurele deelname van kennispartners voor onderwijs, onderzoek aan en regionale facilitering van een sociale wijkinfrastructuur door een (gebieds)gerichte inzet en afspraken.

Het positioneren en inrichten van een regionale leer- en kennisomgeving.

Aan de slag in leerregio

In leerregio’s van ongeveer 100.000 bewoners werken wijken of gemeenten aan maatschappelijke thema’s en wijkschakels mét gemeenschapskracht en op basis van inclusiviteit.

De bouwstenen

Het leren van elkaar gebeurt rondom vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd. Deze vijf bouwstenen leggen namelijk de fundering voor een succesvol samenwerkingsverband.

Data/ICT
Hoe met actieve bewoners en partners in de wijk komen tot breed gedragen wijkportalen die nieuwe datastromen genereren, waar mogelijk implementatievoorbereidingen zoals open en brede communicatie in de wijk via een wijkdebat ‘Oost gaat digitaal’ en de talkshow ‘Kanaleneiland gaat digitaal’. Vervolg en verduurzaming: via het programma Gezond & Wel en nieuwe subsidiecalls.
Monitoring
Simpele indicatoren vaststellen voor laagdrempelige ‘leefstijl in de buurt’. Aansluiten bij Leefstijlclub Oost, inzet van Vitaliteitslab in beide wijken, digitale coaches in Kanaleneiland, Ontwikkelcentrum Kanaleneiland (jeugd) en Lijfstyle-partners in Nieuwegein. Vervolg en verduurzaming: subsidie-aanvraag vanuit Hogeschool Utrecht voor GezondMeNu.nl is ingediend en mag uitgewerkt worden.
Bekostiging

Overzicht maken van gerealiseerde en kansrijke initiatieven in de regio waarbij middelen zijn geïntegreerd en verlegd naar bewonerscollectieven of andere partners in de wijk. Ervaringen eerste jaar van het preventiebudget met een zorgverzekeraar in Nieuwegein optekenen. Vervolg en verduurzaming: naar een regionale vraagorganisatie als onderdeel van dynamisch regionaal ecosysteem?

Samenwerking

Bestuurlijk samenwerkingsverband Wijkpact ‘Samen Oost’ vergelijken met Gezonde Wijk allianties in de stad, evenals vitaliteitsnetwerken in ontwikkeling met of door lokale ondernemers in Oost en Kanaleneiland en ontwikkelingen elders. Samen met bewoners werken aan gezondheidsagenda’s voor wijken en buurten in Nieuwegein. Vervolg en verduurzaming: pool van sterke procesbegeleiders en diverse programma’s vanuit Hogeschool Utrecht.

Lerend vermogen

Hoe komen tot ‘Buurtcampussen’ die een nieuwe geïntegreerde leercontext in de wijk bieden voor inzet en samenwerking met MBO, HBO & WO- studenten, wijkdocenten, onderzoekers, professionals en burgers. We bouwen voort op initiatieven zoals: Leren van Onderwijs & onderzoek in de wijk Utrecht Oost, social design project met University College, co-schappen in de Wijk, Wijksupport Kanaleneiland, HU GEZOND&WEL in de wijk, en Preventieve gezondheidschecks. Samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, MBO Utrecht en ROC MN. Vervolg en verduurzaming: opzetten, bestendigen en verbeteren van duurzame leeromgevingen in de wijk.

Maatschappelijke thema’s & wijkschakels

Onderstaande maatschappelijke thema’s (T) en wijkschakels (W) staan centraal:

T: Leefstijl dicht bij huis

T: Zorg voor elkaar

T: Vitaal werken in de wijk

Samenbrengen van leefstijl-activiteiten dicht bij huis én laagdrempelig. Informatie is gebundeld op basis van (buurt)behoeften. De kosten zijn laag en gratis voor minima. Leefstijlactiviteiten ‘door en voor bewoners’ worden gesteund. Een groeiende groep bewoners doet mee.Gemotiveerde mbo-, hbo- en wo-studenten werken in de wijk samen met bewoners, getrainde vrijwilligers en professionals. Praktische hulp, mantelzorg, preventie, onderzoek en (ICT)ondersteuning komt zo dichter bij huis. We werken daarmee ook aan talent-ontwikkeling voor buurtbanen.Gezonde werk- en ondernemers zijn gelukkiger en effectiever. Partners verbinden en inspireren lokale ondernemers en werknemers met initiatieven en professionals in de wijk. Zo komt er meer samenhang, solidariteit en loyaliteit. Vitaal werken draagt bij aan een vitale wijkeconomie en werk door de wijk.

W: Sociale basisinfrastructuur, Wijkportaal & Data

Bewoners, vrijwilligers, professionals en ondernemers in de wijk werken samen als één geheel, ook digitaal. Er wordt gewerkt aan een algemeen wijkportaal in relatie tot digitale bewonersplatforms alsmede een matchingstool voor informele zorg op basis van bestuurlijke afspraken.

W: Alternatieve Financiering, Ondernemen & Waarderen

We experimenteren met VGZ met een persoonlijk preventiebudget in Nieuwegein, wijkpolis of een wijkbudget voor een sociale basisinfrastructuur en GezondMeNU.nl waarin informele en laagdrempelige leefstijlactiviteiten en – initiatieven worden gewaardeerd, met oog op duurzame financiering.